Dosa Berat Raja Yerobeam


Ia melakukan apa yang jahat di mata YAHWEH serta hidup menurut tingkah laku Yerobeam dan menurut dosanya yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula.

Apakah Anda tahu berapa kali ayat yang berbunyi serupa ini terulang di Alkitab? Siapkah raja Yerobeam dan apa yang ia telah lakukan sehingga perbuatannya menjadi suatu acuan bagi raja-raja Israel sesudah dia?

Alkitab mencatat bahwa ia berasal dari suku Efraim, satu dari 12 suku Israel, tepatnya dari garis keturunan Yusuf. Yerobeam seorang yang tangkas dan rajin sehingga diberi kedudukan yang penting oleh raja Salomo. (1 Raja-raja 1, 26-27). YAHWEH menjanjikan kedudukan raja dan akan memerintah sepuluh suku Israel kepada Yerobeam, dan kerajaannya akan teguh seperti kerajaan Daud, bila ia setia. (1 Rj 11:38)

Inilah lembaran awal dari sejarah Kerajaan Israel yang terpecah menjadi dua, yaitu Kerajaan Yahuda di Selatan dengan Yerusalem sebagai ibukotanya, dipimpin oleh keluarga Daud, satunya lagi Kerajaan Israel di Utara.

Hal ini terjadi oleh karena raja Salomo, putra Daud, telah meninggalkan Aku dan sujud menyembah kepada Asytoret (dikenal sebagai Ratu Surga), dewi orang Sidon, kepada Kamos, deiti orang Moab dan kepada Milkom, deiti bani Amon, dan ia tidak hidup menurut jalan yang Kutunjukkan dengan melakukan apa yang benar di mata-Ku dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturan-Ku, seperti Daud, ayahnya. (1Rj 11:33)

Kerajaan Israel Utara memiliki 19 raja sebelum ditaklukan oleh Kerajaan Asyur, dan Yerobeam adalah raja pertamanya. Perkataan serupa ini Ia (raja Kerajaan Israel) melakukan apa yang jahat di mata YAHWEH serta hidup menurut tingkah laku Yerobeam dan menurut dosanya yang mengakibatkan orang Israel berdosa pulaterulang sebanyak 16 kali, sejak dari raja kedua sampai raja ke 19.

Nadab anak Yerobeam. (15:25-26) Ia melakukan apa yang jahat di mata YAHWEH, serta hidup menurut tingkah laku ayahnya dan menurut dosa ayahnya, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula.

Baesa pengganti Nadab (16:2) engkau telah hidup seperti Yerobeam dan telah menyuruh umat-Ku Israel berdosa, sehingga mereka menimbulkan sakit hati-Ku dengan dosa mereka,

Ela anak Baesa (16:13) mereka menimbulkan sakit hati YAHWEH, Elohim Israel, dengan dewa-dewa kesia-siaan mereka. Dengan kata lain Ela mengikuti perbuatan Baesa, ayahnya.

Zimri pengganti Ela (16:19) melakukan apa yang jahat di mata YAHWEH serta hidup menurut tingkah laku Yerobeam dan menurut dosa Yerobeam yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula.

Omri menggantikan Zimri (16:26) Ia hidup menurut segala tingkah laku Yerobeam bin Nebat dan menurut dosa Yerobeam yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula, sehingga mereka menimbulkan sakit hati YAHWEH, Elohim Israel, dengan dewa-dewa kesia-siaan mereka.

Pada jaman Ahab penyembahan kepada dewa Baal mulai diresmikan sementara hidup menurut tingkah laku Yerobeam dan menurut dosanya yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula terus berlangsung!

Ahab anak Omri (16:31) Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, maka ia mengambil pula Izebel, menjadi isterinya, sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya.

Ahazia anak Ahab (22:53) Ia melakukan apa yang jahat di mata YAHWEH dan hidup menurut kelakuan ayahnya dan ibunya dan Yerobeam bin Nebat, yang telah mengakibatkan orang Israel berdosa.

Yoram saudara Ahazia (2 Rj 3:2-3) ia menjauhkan tugu berhala Baal yang didirikan ayahnya. Namun demikian, ia masih berpaut kepada dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula; ia tidak menjauhinya.

Yehu (2Rj 10:29) Yahu memusnakan Baal dari Israel (10:27) hanya Yahu tidak menjauh dari dosa- dosa Yerobeam bin Nebat, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. YAHWEH, dan ia hidup menuruti dosa Yerobeam bin Nebat, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Ia tidak menjauhinya.

Yoas, anak Yoahas (2Rj 13:11) Ia melakukan apa yang jahat di mata YAHWEH. Ia tidak menjauh dari segala dosa yang disuruh Yerobeam bin Nebat dilakukan orang Israel, tetapi terus hidup dalam dosa itu.

Yerobeam II, anak Yoas (2 Rj14:24) Ia melakukan apa yang jahat di mata YAHWEH. Ia tidak menjauh dari segala dosa Yerobeam bin Nebat, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula.

Zakharia, anak Yerobeam II (2 Rj 15:9) Ia melakukan apa yang jahat di mata YAHWEH seperti yang telah dilakukan oleh nenek moyangnya. Ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Baca 2Rj 15:11-12.

Salum, anak Yabesh (2 Rj 15:10-15) ia membunuh Zakharia. Satu bulan lamanya ia jadi raja.

Menahem bin Gadi ( 2Rj 15:18 ) Ia melakukan apa yang jahat di mata YAHWEH. Sepanjang umurnya ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula.

Pekahya, anak Menahem (2Rj 15:24) Ia melakukan apa yang jahat di mata YAHWEH. Ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula.

Pekah bin Remalya, perwira raja Pekahya ( 2 Rj 15:28 ) Ia melakukan apa yang jahat di mata YAHWEH. Ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula.

Hosea bin Ela (2 Rj17:2) Ia melakukan apa yang jahat di mata YAHWEH, tetapi bukan seperti raja-raja Israel yang mendahului dia.

Pada masa Hosea inilah Kerajaan Israel Utara yang terdiri dari 10 suku ini berakhir (286 tahun 7 bulan 7 hari) , ditaklukan dan rakyatnya ditawan ke Asyur / Assyria (terletak di Syria utara, Irak utara dan Iran utara sekarang ini), Niniwe, Kalah dan Rehobot adalah beberapa kota pentingnya, kota pertama adalah dimana nabi Yunus pernah diutus YAHWEH. Lebih dari 286 tahun lamanya Yahweh menunggu untuk Kerajaan Isreael Utara bertobat dari dosa-dosa yang jahat di mata-Nya sebelum IA menyerahkan mereka ketangan raja Asyur yang sangat bengis. Sejarah mencatat mereka ditawan, sebagian dikuliti hidup-hidup dan sebagian lainnya dari mereka mati dengan cara tangan dan kaki diikat lalu ditarik dengan kuda-kuda hingga tulang mereka terlepas. Cukup dimengerti mengapa nabi Yunus tidak mau memberitakan Kabar Keselamatan kepada Niniwe.

Apa sesungguhnya yang Yerobeam telah perbuat sehingga ia membuat sakit hati Yahweh, yang berakitbat ia dan seluruh keluarganya dimusnahkan? Apa sesungguhnya yang dia telah perbuat sehingga raja dan penduduk Israel Utara selama tujuh generasi (jika satu generasi kira-kira 40 tahun) tidak menyadari dosa-dosa mereka?

Segera sesudah Yerobeam diangkat menjadi raja – sehingga genaplah nubuatan nabi Ahia (1Rj 11:30-31) – pikiran jahat terhadap keluarga Daud meguasainya dan ia kalah (1RJ 12:26-27), lalu hal-hal inilah yang ia lakukan, yang membuat umat Israel turut di dalam dosa-dosanya selama lebih dari 286 tahun itu: bukalah 1 Raja-raja 12.

  1. (28) Membuat penyembahan baru: menciptakan dua patung lembu emas sebagai ganti YAHWEH Pelanggaran terhadap Perintah I dan II dari 10 Perintah Elohim
  2. (28) Merubah doktrin kepercayaan, deiti lembu emasnya menjadi Elohim Yang Hidup, ”Hai Israel, lihatlah sekarang elohim-mu, yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir.” Pelanggaran Perintah IV, bukan saja nama Yahweh dilanggar lebih lagi kepribadian-Nya yang Mahakuasa dan Mahakudus dpertukarkan dengan ciptaan manusia yang hina.
  3. (31) Membuat kuil-kuil penyembahan berhala.
  4. (31) Mengangkat imam-imam dari kalangan rakyat yang bukan dari bani Lewi. Melanggar Hukum Taurat
  5. (32-33) Membuat perayaan kafirnya sebagai tandingan perayaan yg ditetapkan YAHWEH. Hari ke 15 bulan ke delapan . Hari perayaan yang ditetapkan Yahweh dijadikan hari perayaan penyembahan berhala.

Tindakan Raja Yerobeam II dan V inilah yang membuat umat Elohim terjebak di dalam dosa perzinahan-rohani yang mereka tidak sadari. Mereka sepertinya beribadah dan berdoa kepada YAHWEH tapi susunggunya mereka menyembah dan beribadah kepada deiti Osiris yang disembah orang Mesir!! Dari generasi ke generasi berikutnya mereka berpikir bahwa patung-patung Lembu Emas inilah wujud dari Elohim Abrahan, Ishak dan Israel (Yakup) nenek moyang mereka. Tanpa merasa berdosa mereka telah memberi deiti Osiris dengan nama yang dikuduskan nama YAHWEH.

Ketika saya menemukan perkara yang menyedihkan ini, saya teringat suatu nas Alkitab dalam Matius 7:22-23 “Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepada-Ku: YAHWEH, YAHWEH, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah Aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata: Aku tidak pernah mengenal kamu! Enyahlah dari pada-Ku, kamu sekalian pembuat kejahatan!”

Hati saya tiba-tiba diliputi kesedihan yang sangat dalam, dari mulut saya keluar suatu doa minta ampun untuk diri saya sendiri, keluarga dan seluruh umat Elohim sedunia, banyak umat Kristen tanpa sadar juga telah terlibat dalam dosa Yerobeam ini, merayakan hari raya-hari raya kafir (Natal/ Christmas, Easter, Valentine’ Day dll.) dan hidup menurut tingkah laku ajaran-ajaran penyembahan berhala.Tidak mudah keluar dari dosa dan kesalahan yang telah menjadi kebiasaan dan budaya, namun hati yang takut akan YAHWEH dan kasih yang sungguh kepada putra-Nya yang tunggal Yahshua akan memampukan kita untuk mengikuti kehendak YAHWEH dan bukan kehendak roh-Yerobeam yaitu roh pemberontakan terhadap Elohim.

Marilah kita kembali kepada jalan-jalan Yahweh sebelum hari penghakiman tiba, keluar dari penyembahan yang bukan kepada Yahweh, Bapa Surgawi kita, sehingga kita tidak menjadi sama seperti Yerobeam dan keluarganya yang dimusnahkan YAHWEH. “Dikuduskan” artinya sinonim dengan “dipisahkan dari kegelapan” seperti tetulis: “Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Elohim sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib” (1Petrus 2:9)

Artikel ini boleh dipakai, namun sertakan alamat situsnya. Hargailah karya tulis orang lain. Salam dan terima kasih, Senjata Rohani’s Weblog.