Yahshua adalah Elohim Yahweh, pembuktian PB


Permulaan hikmat adalah takut akan YAHWEH, dan mengenal Yang Mahakudus adalah pengertian. (Amsal 9:10)

Orang Farisi (penganut ajaran tradisi Yahudi) dan orang Muslim mengakui kenabian Yahshua Ha Mashiah– sebab kitab-kitab mereka menulis tentang kenabian-Nya, namun untuk menyebut Yahshua adalah Elohim itu tidak mudah, mengapa? dua alasan:
a. Orang Farisi (kuno dan modern) hanya membatasi dirinya membaca kitab Torah (lima kitab Musa) dan Talmut, mereka tidak berani membaca kitab-kitab para nabi lainnya.
b. Orang Muslim hanya membatasi dirinya membaca Alkuran tanpa berani membaca Alkitab, meskipun Alkitab adalah sumber terbesar dari ajaran nabi Muhammad.

Sepanjang sejarah banyak tercatat bahwa pemerintah-pemerintah negara dan pemimpin-pemimpim agama melarang masyarakat mereka membaca Alkitab. Itu bukan karena isi Alkitab tidak benar dan tidak bagus untuk kehidupan manusia – fakta: Alkitab telah membuat banyak negara Barat makmur dan maju dalam bidang teknologi, tatanan sosial dan moral, merubah banyak orang kriminal dan terrorist menjadi pendeta dan penginjil yang terkenal, – tetapi itu dilakukan karena 1. mereka takut masyarakat yang mereka kuasai mengetahui kebenaran dan kebebasan yang sesungguhnya, 2. mereka takut perbuatan jahat mereka diketahui oleh rakyat atau jemaat.

Bukti bahwa Yahshua adalah Elohim Yahweh bisa di dapat baik di Alkitab Perjanjian Lama (PL), maupun di Perjanjian Baru (PB); baik dari perkataan-Nya (Yahshua) langsung maupun melalui para nabi dan para rasul-Nya.

YAHSHUA ADALAH ELOHIM, pembuktian di PERJANJIAN BARU
Untuk memudahkan Anda mengerti jalan cerita Alkitab dengan mudah maka saya bagi cerita ini kedalam tiga interval waktu. Jika ada orang yang berpikir bahwa doktrin ”Yahshua adalah Yahweh (Tuhan)” hanyalah ajaran rasul Paulus semata, saya berani memastikan bahwa pastilah orang ini belum pernah menyelidiki Alkitab – di sini kita bicara tentang Perjanjian Baru. Yahshua sering kali mengatakannya sendiri di keempat Injil dan pewahyuan-Nya kepada rasul Yohanes di pulau Patmos bahwa Ia adalah Elohim. Para Rasul – tidak hanya Paulus – juga mengajar doktrin yang sama, sebab mereka hanyalah penerus dari apa yang mereka telah lihat dan dengar dari GURU AGUNG mereka.

Sebelum Firman Elohim menjelma menjadi manusia dan baru lahir.
Nabi Zakaria dan anaknya nabi Yohanes Pembaptis mengenali Yahshua sebagai Elohim.
Ketua Sanhedrin Simeon, seorang yang benar dan saleh. Oleh bimbingan Roh Elohim, Simeon masuk ke Rumah Yahweh. (27) Ia menggendong bayi Yahshua (berumur 40 hari) dan berkata, “Sekarang, Yahweh, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang dari pada-Mu, Penyelamat itu Engkau telah siapkan untuk segala bangsa: bagaikan terang yang menerangi jalan bagi bangsa-bangsa yang lain, untuk datang kepada-Mu; yaitu terang yang mendatangkan kehormatan bagi umat-Mu Israel.” (Luk 2:29-32 IBIS).
Kata “keselamatan” dalam Alkitab bahasa Ibrani tertulis Y’shua/ Yeshua; pembahasan bisa dilihat pada “Yahshua Ha Mashiah hadir di Perjanjian Lama.”

Tidaklah mengejutkan bahwa Yusuf dan Maria amat heran akan perkataan orang tua ini, sebab hanya merekalah yang tahu makna dari arti nama Yahshua yaitu “YAHWEH menyelamatkan”, ”… engkau akan menamakan Dia Yahshua, karena Dialah yang akan menyelamatkan umat-Nya dari dosa mereka.” kata malaikat kepada Yusuf (Mat 1:21)

Setelah Firman menjadi manusia.
Pada mulanya adalah Firman; Firman itu bersama-sama dengan Elohim dan Firman itu adalah Elohim. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Elohim. Firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan-Nya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepada-Nya sebagai Anak Tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. (Yoh 1:1,2,14 ) Jadi: manusia Yahshua = Firman = Elohim

Yahshua sendiri menyatakan diri-Nya bahwa Ia adalah Yahweh, Elohim kita.

 • Raja Daud (1052-1019 BC) memanggil Aku: “Yahweh ku”. merefer dari “the LORD said to my Lord (Mat 22:42-46) Kedua kata “Lord” disini memiliki makna yang sama “Kurios” G2692
 • Kamu menyebut Aku Guru dan Yahweh, dan katamu itu tepat, sebab memang Akulah Guru dan Yahweh. (Yoh 13:13 )
 • Kata Yahshua kepadanya: “Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorangpun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku. (6) Kata Filipus kepada-Nya: “Yahweh, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami.” Kata Yahshua kepadanya: … Filipus, namun engkau tidak mengenal Aku? Barangsiapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa; bagaimana engkau berkata: Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidak percayakah engkau, bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku? … Percayalah kepada-Ku, bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku; atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. (Yoh 14:8-11 )

Pekerjaan-pekerjaan Yahshua yang menyatakan bahwa Ia dan Bapa satu:

 • Ia tidak pernah mengerjakan yang bercela dan dosa sama sekali, di dalam Dia tidak ada dosa (1 Yoh 3:5).
 • Ia mengampuni dosa-dosa manusia ketika ada di Bumi
 • Ia mengampuni dosa-dosa manusia setelah Ia hidup kembali Dia menghapus segala dosa (1 Yoh 3:5).
 • Bapa Surgawi memerintahkan malaikat-malaikat-Nya menyembah Yahshua Dan ketika Ia membawa pula Anak-Nya yang sulung ke dunia, Ia berkata: “Semua malaikat Elohim harus menyembah Dia.” (Ibr 1:6)
 • Yahshua (yang adalah juga nabi dan imam) membiarkan diri-Nya disembah oleh manusia
 • Ia menggaransi orang yang percaya kepada-Nya masuk ke Kerajaan Surga

Bukti klaim Yahshua sebagai Elohim adalah benar. Jika ada manusia biasa (sekalipun ia nabi/ imam/ rasul) yang berani berkata dan bertindak seperti daftar di atas ini maka orang ini telah menghujat Elohim dan upahnya adalah hukuman mati (Yoh 5:18, 10:33). Orang-orang Farisi karenanya menyalibkan (Salib = lambang kutukan) Dia. Bapa di Surga yang adil dan bijak bagaimanapun tidak melihat satu kesalahan dari perbuatan dan perkataan Putra-Nya, – seperti yang dituduhkan oleh banyak orang. Yashua tidak layak dihukum mati, sebab itu Bapa membangkitkan kembali Putra-Nya yang tunggal ini. Kebangkitan Yahshua dari kematian membuktikan perkataan Yahshua, bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku (Yoh 14:8-11) adalah BENAR dan TERUJI!! Yahshua Ha Mashiah adalah Elohim!!

Ia berkata kepada penduduk Yerusalem: ”Dan Aku berkata kepadamu: Mulai sekarang kamu tidak akan melihat Aku lagi, hingga kamu berkata: Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Yahweh!” (Mat 23:39). Yahshua akan datang lagi ke Yerusalem segera ketika bangsa-bangsa di datang ingin memusnahkan Israel, musuh begitu kuat sehingga bangsa Israel hanya bisa berseru kepada Juruselamatnya: Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Yahweh! Yahshua merefer perkataan nabi+raja Daud 118:25-26 dan nabi Zakharia 9:9-16 (YAHWEH menampakkan diri kepada umat-Nya, sebagai raja; raja Israel yang sesungguhnya adalah YAHWEH, lihat 1 Samuel 8:4-8 )

Mereka memanggil-Nya ”Yahweh” / (Kurios, dalam bahasa Yunani)

 • Rasul Petrus (Matius 14:28,30; 18:21; )
 • Perempuan Kanaan (Mat 15:22,25,27)
 • Rasul Markus menutup kitab Injilnya dengan kalimat, Sesudah Yahweh Yahshua berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Elohim. Merekapun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Yahweh turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. (Mar 16:19-20) Kalimat Yahweh turut bekerja … dalam kontek yang sama ini merefer kepada janji Yahshua pada Injil Matius 28:20 … Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman.”
 • Dan masih banyak lagi

Setelah Ia bankit dari kematian-Nya.

 • Tomas menjawab Dia: “Ya Yahwehku dan Elohimku!” Kata Yahshua kepadanya:Karena engkau telah melihat Aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya.” … tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya, bahwa Yahshualah Mesias, Anak Elohim, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam nama-Nya. (Joh 20:28-31 ) Catatan: Tomas bisa berkata”Ya Yahwehku dan Elohimku!”sebab sebelumnya ia dan kesebelas murid lainnya telah mendengar sendiri klaim Yashua bahwa Ia adalah Elohim (Yoh 13 dan 14 di atas)
 • Maka murid yang dikasihi Yahshua itu berkata kepada Petrus: “Itu Yahweh.” Ketika Petrus mendengar, bahwa itu adalah Yahweh, maka ia … terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira dua ratus hasta saja dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. (Joh 21:7-8 )
 • Kata Yahshua kepadanya: “Gembalakanlah domba-domba-Ku.” (Yoh 21:15,16,17)Domba kata panggilan untuk umat Elohim (Titus 2:14)
 • Sebab mereka adalah orang Israel, … Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur, yang menurunkan Mashiah dalam keadaan-Nya sebagai manusia, yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Elohim yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin! (Rom 9:4-5 )
 • Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Mashiah Yahshua, yang walaupun dalam rupa Elohim, tidak menganggap kesetaraan dengan Elohim itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan diri-Nya sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. (Php 2:5-7 )
 • dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Elohim yang Mahabesar dan Juruselamat kita Yahshua Ha Mashiah, (Tit 2:13 )
 • Tetapi tentang Anak Ia berkata: Takhta-Mu, ya Elohim, tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaan-Mu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan; sebab itu Elohim, Elohim-Mu telah mengurapi Engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutu-Mu.” Dan: “Pada mulanya, ya Yahweh, Engkau telah meletakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tangan-Mu. Semuanya itu akan binasa, tetapi Engkau tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian; seperti jubah akan Engkau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah, tetapi Engkau tetap sama, dan tahun-tahun-Mu tidak berkesudahan.” (Heb 1:8-12 ).

Lagi: Anak = Elohim = Yahweh, Anak Elohim ini adil, membenci kefasikan, meletakan dasar bumi, membuat langit, pemerintahan-Nya kekal.
Rasul Yakobus: Salam dari Yakobus, hamba Elohim dan Yahweh Yahshua Ha Mashiah, kepada kedua belas suku di perantauan. (Yak 1:1 ) dan: Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yahshua Ha Mashiah, Yahweh kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. (Yak 2:1 )

Rasul Petrus: Terpujilah Elohim dan Bapa Yahweh kita Yahshua Ha Mashiah,… (1 Pet 1:3) kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yahshua Ha Mashiah, Yahweh kita. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki Kerajaan kekal, yaitu Kerajaan Yahweh dan Juruselamat kita, Yahshua Ha Mashiah. (2 Petrus 2:8,11)

Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia, ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Yahweh kita, Yahshua Ha Mashiah sebagai raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesaran-Nya. Kami menyaksikan, bagaimana Ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Elohim Bapa, ketika datang kepada-Nya suara dari Yang Mahamulia, yang mengatakan: “Inilah Anak yang Kukasihi, kepada-Nyalah Aku berkenan.” Suara itu kami dengar datang dari sorga, ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi… (2Pet 1:16-19 )

Mereka adalah orang-orang yang fasik, … yang menyangkal satu-satunya Penguasa dan Yahweh kita, Yahshua Ha Massiah. Tetapi, sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Yahweh menyelamatkan umat-Nya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. (Yud 1:4-5 )

Yudas, saudara Yakobus: Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Yahweh kita, Yahshua Ha Massiah. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu: Menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka.” Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus.Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Elohim sambil menantikan rahmat Yahweh kita, Yahshua Ha Massiah, untuk hidup yang kekal. (Yud 1:17-21)

Tips bagi para sceptik atau orang yang ragu:
Anda mungkin berkata, saudara Anggur Baru, Anda telah membuktikan Yahshua adalah Elohim secara Alkitabiah dengan baik, namun bagaimana JIKA Alkitab itu sendiri telah dipalsukan?

Jawaban saya ialah:

 1. Sampai hari tidak ada satupun bukti bahwa Alkitab telah dipalsukan. Terjemahan ada banyak namun makna inti Alkitab tidak berbeda
 2. Buktikanlah kebenaran Alkitab sendiri, tanyalah langsung kepada Elohim Yang Mahakuasa, Ia pasti akan menunjukan JALAN YANG LURUS kepada Anda, sebagaimana Ia telah lakukan kepada saya dan jutaan manusia lainnya.
 3. Bacalah Alkitab untuk Anda sendiri dan ujilah setiap kitab yang ada di dalamnya, maka JIKA Anda itu akan terjawab!
 4. Mengapa Anda yang rindu untuk menemukan JALAN LURUS lebih percaya kepada perkataan orang lain, yang memang tidak suka HIDUP DI DALAM TERANG? Selidikilah Alkitab dan jadilah berani seperti Saulus ahli Taurat ini yang meninggalkan tradisi Yahudi dan menjadi pengikut Yahshua bahkan teraniaya sepanjang pejalanan imannya:

Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Elohim yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Elohim, yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis: “Orang benar akan hidup oleh iman.”  (Rom 1:16-17)

Bacaan terkait:

Artikel ini boleh dipakai, namun sertakan alamat situsnya https://senjatarohani.wordpress.com/.  Hargailah karya tulis orang lain. Salam dan terima kasih, Senjata Rohani’s Weblog
 
Iklan

18 Tanggapan

 1. Syallom..!!
  Thanx bgt u/ artikel di “Anggur baru ini” karna sangat menambah pengetahuan saya pribadi tentang ke YAHWEH’an YAHSHUA yg selama ini selalu menjadi pertanyaan pribadi saya dg YAHWEH itu sendiri, karna di bumi ini begtu byk Opini yg menyangkal Ke YAHWEH’an dr YAHSHUA yg menggoncangkan iman…..Thanx bangt!!!
  May GOD Blees Us Forever….Amin!!!

  • Shalom juga untuk Anda!
   Memang inilah tujuan dari Senjata Rohani web blog, berdiri mempertankan kebenaran Alkitab. Silahkan membagikan berkat Anda ini kepada orang lain, khususnya kepada yang kakinya telah goyah oleh karena serangan badai-badai pengajaran sesat.
   Elohim yang hidup memberkati Anda. Maju terus di dalam kuasa Roh Kudus-Nya. Anggur Baru

 2. Nama YAHWEH muncul merupakan penggenapan dari nubuatan kitab Daniel pasal 12 ayat 4 di mana akhir jaman “Pengetahuan akan bertambah” sehingga bukan hanya pengetahuan sekuler saja yang bertambah,melainkan juga pengetahuan rohani mengenai Firman Tuhan ,khususnya berkenan tentang pemulihan namaNya sendiri,sebab Yesus yang selama ini kita kenal tetap tinggal di sorga sampai pemulihan segala sesuatu terjadi (Kisah 3:21) dan salah satu di antara pemulihan tersebut adalah mengenai nama Nama Bapa yang sudah tidak dikenal oleh umatNya sendiri sehingga namaNya malah dianggap sesat.

 3. Baru simak dan ikut nimbrung, sdr anggur begitu yakin akan alkitabnya adalah sumber yg paling solid, namun maaf padahal sudahlah menjadi rahasia umum bahwa alkitab telah banyak mengalami perubahan, lalu mengapa anda begitu berani menyatakan bhw nabi muhammad melakukan kesalahan2 pada urutan para nabi ? Ckckck begitu yakinnya anda pada alkitab yg telah banyak melakukan perubahan2.

  Dan anda pun begitu bernafsu memakai nama yahweh sementara alkitab yg dipegang oleh seluruh umat kristen di indonesia ini menggunakan nama Allah. Smtra anda mengganti seenaknya terjemahan itu dgn nama yahweh.
  Perlu sdr renungi dan maknai dgn cerdas, menurut anda yashua berarti ‘yahweh menyelamatkan’, apakh mnrt anda ini sm artinya dengan yashua adalah yahweh ? Sy rasa anda cukup ‘pandai’ mengartikan itu. Sama halnya immanuel dan ada byk orang memakai nama itu yg bisa berartikan Tuhan beserta kita, atau spt anda bilang pengertian yashua adalah ‘yahweh menyelamatkan’, karena mmg sesungguhnyalah yesuspun selalu dijaga dan diselamatkan oleh Tuhan.

  Sy heran,,mengapa kalangan anda begitu sulit sekali memaknai isi alkitabnya? Bgmn pula mau mencoba2 memaknai isi alquran yg nyata2 telah dijamin dan dijaga oleh Allah Swt.

  Akhir kata spt doa anda pd sdr neutrona,,maka sy pun berdoa agar anda mendapat hidayah. Aamiin yra,,

  Sdr Anggur,,
  bukti sejarah pertemuan konsili nicea adalah salah satu bukti bahwa alkitab yg ada di tangan para umat kristiani ini adalah telah banyak mengalami perubahan2 dari tangan para manusia belaka dan tidak lagi murni berisikan firman2 Tuhan.
  Karena pada pertemuan inilah ditentukan bgmn status yesus itu sendiri juga kedudukan bunda maria, juga penentuan mana saja kitab2 yg dapat dipakai untuk pegangan umat kristiani.

  • Selamat nimbrung sdri Dewi. Anda perlu menjawab pertanyaan ini:
   I. Tentang Alkitab.
   a. Jika Alkitab telah dirubah (bahkan banyak menurut Anda), apa saja yang telah dirubah, dan kapan? Siapa yang merubah?
   b. Apakah ke-Elohim-an (ke-Allah-an) Yeshua/ Yesus dinyatakan oleh Alkitab yang asli atau dikemudian hari di sidang Nicea?
   c. Alkitab yang manakah (asli, palsu, telah dirubah, telah banyak dirubah) di pakai Muhammad untuk merefer ayat-ayat ‘ilhaman’nya untuk meneguhkan kenabiannya sendiri? atau “menyusun urutan nabi-nabi” sehingga berbeda dengan Alkitab orang Yahudi dan Kristen?
   d. Apakah Alkitab bahasa Ibraninya (Inggris atau Yunani) ada kata “Allah”?? Tidakkah Anda tahu bahwa kata KURIOS/ LORD/ TUHAN diterjemahkan dari kata YHWH yang sama dengan YAHWEH?

   II. Tentang Kuran:
   a. Jika isi Kuran dijaga oleh Allah (seperti kata Anda), mengapa begitu banyak perbedaan isinya? Bacalah “The Qur’an Dilemma” tersedia dalam bahasa Arab jika Anda bisa Arab.
   b. Jika Allah adalah sumber dari isi Kuran mengapa banyak isinya yang diganti-ganti oleh pengikutNya?
   c. Kapan dan dimanakah sesungguhnya edisi Kuran yang dipakai sekarang ini telah dibuat? Di Saudi atau di Irak atau dimana?
   d. Mengapa manuskrip Kuran Sana (Yamen) (antara abad ke 7-8 AD) banyak sekali bedanya dengan Kuran-kuran lainnya? http://en.wikipedia.org/wiki/Sana%27a_manuscripts
   Tolong beri jawaban, semakin banyak saya belajar sejarah Kuran semakin bertambah bingung, itu belum mengenali ajarannya, mungkin Anda bisa menolong saya.

   Tentang Kekristenan. orang Kristen jelas lebih mengerti dari pada orang Islam, termasuk Mr. A. Deedat, sebab kami membaca Alkitab secara kontektual, dan terlebih lagi Roh Kudus memberi pimpinan kepada kami. Saya telah membaca hampir semua tulisan Mr. A Deedat semuanya kutipan ayat Alkitab yang ia pakai adalah DILUAR kontek Alkitab.
   Semoga Pencipta Yang Mahakuasa memberi bimbingan kepada Anda sehingga Anda dapat menemukan Jalan Yang Lurus tersebut. Salam doa. Anggur Baru

 4. Salut dengan pengetahuan anda…

  • Selamat Tahun Baru untuk Anda!
   Terima kasih banyak untuk penghargaan yang Anda berikan kepada saya. Satu hal yan saya sangat sadari dan Elohim mengingatkan saya juga kemarin ketika saya saat teduh di akhir penutupan malam tahun 2010, bahwa semua yang saya buat di blog ini hanyalah karena anugerah dan kekuatan Elohim, melalui Roh Kudus-Nya. Beberapa jam sebelum tahun 2010 berakhir Ia memberikan sebuah ayat kepada saya: 2 Korintus 3:5 berbunyi: Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri; tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Elohim (Allah).
   Saya sungguh mengucap syukur kepada Dia yang bersedia memakai saya sebagai saluran berkat-Nya untuk bangsa Indonesia (di web log ini). Anggur Baru

 5. Selamat datang untuk Anda kembali!
  Jangan kuatir, Anda tidak menyinggung saya sedikitpun. Saya senang berdiskusi dengan Anda!

  Neutrona menulis: “rasanya anda kurang pengetahuan sejarah pasal perkembangan agama kristian dan Islam ini.” Anda dipersilahkan mendaftarkan referensi yang Anda pakai untuk sejarah Kristen maupun sejarah Islam, sehingga setiap pembaca mengetahui dari mana Anda mendasari pengetahuan dan pemikiran Anda.

  Bagaimana kita tahu secara tepat bahwa sesuatu adalah salah atau benar?
  Dalam dunia science, itu tergantung dari KALIBRASI alat ukur yang dipakai. Jika kalibrasinya salah maka, semua pengukuran pastilah salah.
  Dalam dunia sejarah, itu tergantung REFERENSI catatan sejarah ditambah BUKTI-BUKTI arkiologi. Mudah menulis ulang sebuah sejarah, namun jika sebuah referensi di klaim sebagai benar, namun tidak sama isinya dengan catatan-catatan yang lebih tua lainnya serta bukti arkiologi tidak mendukung referensi tersebut, maka klaim tersebut gagal total.
  Alkitab ditulis dalam rentang waktu pertengahan abad 14 BC sampai pertengahan abad 2 AD, isinya sejalan dengan catatan-catatan sejarah kerajaan-kerajaan kuno (Babilonia, Mesir, Iran, Libanon dsb.) dan diteguhkan dengan segudang bukti-bukti arkiologi.

  Pertanyaan saya untuk Anda. Bagaimanakah Anda bisa mengklaim bahwa ajaran di Alkitab telah diselewengkan hanya karena itu tidak cocok dengan referensi yang Anda pakai? Ingatlah bahwa Alkuran hanyalah produk setelah abad ke tujuh AD.

  Dalam waktu dekat saya akan poskan artikel “Mengapa orang Kristen tidak mengikuti ajaran nabi Muhammad?” semoga bisa membantu Anda mendapatkan titik terang dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam hati pikiran Anda.

  Terima kasih banyak untuk kunjungan dan respond Anda. Kiranya Elohim yang hidup memberkati Anda!

 6. Baiklah saya akan menunggu..

  Sepanjang omongan kamu ini pun masih tidak menjelaskan beberapa persoalan.

  Memang bertuah anda meyakini al-kitab tetapi rasanya anda kurang pengetahuan sejarah pasal perkembangan agama kristian dan Islam ini.

  Baik awak rujuk dahulu sejarah bagaimana paderi2 telah menyeleweng agama yang anda anuti sekarang ini.

  Maafkan saya sekiranya anda tersinggung

 7. Hallo lagi,

  Pertanyaan kamu “benarkah nabi (Yahshua/ Isa) adalah Tuhan?” tidak perlu saya jawab, semua artikel Alfa dan Omega di sini telah menjawab itu.

  Dari kutipan-kutipan ayat dan kalimat yang kamu berikan mereka nampak bahwa a. kamu menyatakan bahwa nabi Muhammad telah mendapatkan wahyu dari malaikat sorgawi yang (sebelumnya malaikat sejenis ini) telah berbicara kepada nabi-nabi dan rasul-rasul di Alkitab, dan b. pewahyuan yang Muhammad dapatkan adalah perbaikan dari ajaran Alkitab, begitukan Anda telah berpikir atau telah diajar? Mari kita lihat Alkitab.

  Alkitab menulis banyak sekali perkataan YAHWEH (perintah, ketetapan hukum-Nya serta perjanjian-Nya dengan bangsa Israel dan semua yang percaya kepada-Nya) yang menyatakan bahwa semua firman-Nya TIDAK PERNAH BERUBAH! Ini sedikit contoh:

  Dan Ia akan datang sebagai Penebus untuk Sion [atau Zion] dan untuk orang-orang Yakub [Israel] yang bertobat dari pemberontakannya, demikianlah firman YAHWEH. Adapun Aku, inilah perjanjian-Ku dengan mereka, firman YAHWEH: Roh-Ku yang menghinggapi engkau dan firman-Ku yang Kutaruh dalam mulutmu tidak akan meninggalkan mulutmu dan mulut keturunanmu dan mulut keturunan mereka, dari sekarang sampai selama-lamanya, firman YAHWEH. (Yesaya 59:20-21)

  Yahshua, Penebus Zion, berkata:
  Tentang hukum Taurat (hukum-hukum yang ada di kitab Musa):
  “Janganlah kamu menyangka, bahwa Aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titikpun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat, sebelum semuanya terjadi. (Mat 5:17-18)

  Tentang kiamat/ akhir jaman:
  Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan-Ku tidak akan berlalu. (Mat 24:35)

  Tentang ketaatan kepada ajaran-Nya:
  Barangsiapa tidak mengasihi Aku, ia tidak menuruti firman-Ku; dan firman yang kamu dengar itu bukanlah dari pada-Ku, melainkan dari Bapa yang mengutus Aku. (Yoh 14:24). Kalimat ”Mengasihi Aku = menuruti firman-Ku” tertulis banyak sekali di Alkitab Perjanjian Baru.

  Saudara Neutron, dari ayat-ayat yang kamu berikan saja sudah nampak kesalahan urutan waktu keberadaan nabi-nabi di Bumi . Nabi Muhammad banyak membuat kesalahan di dalam mengutip cerita Alkitab: silsilah nabi, peristiwa.
  Saya berdoa kepada YAHWEH, yang kami sebut sebagai Bapa Sorgawi, kira Dia bermurah hati kepada Anda, sehingga Dia berkenan membukan mata rohani Anda dan melihat terang yang sesungguhnya.
  Di lain waktu saya akan membuat sebuah artikel untuk Anda, berintikan ”alasan mengapa orang Kristen tidak mengikuti ajaran nabi Muhammad”, dengan tujuan menjawab semua pertanyaan yang masih ada di hati dan pikiran Anda.
  Salam sejahtera untuk Anda.

 8. Terima kasih kerana menyambut baik.

  Saya menegaskan bahawa saya tidaklah tersinggung. Pertama saya memohon bukti dari kitabmu bahawa adakah Muhammad itu menyampaikan Islam dan al- Quran berdasarkan kitabmu?

  Adakah benar bahwa nabi juga tuhan?

  kami jelaskan melalui dalil yang cukup kuat bahawa semua nabi yang kami imani adalah manusia biasa yang dipilh sama Allah yang Esa.

  ” Demi kitab yang nyata. Sesungguhnya Kami menurunkannya (Al-Quran) pada malam yang berkat, sungguh Kamiberi peringatan (kepada manusia). Pada malamitu disereskan tiap-tiap urusan yang punya hikmah. Sebagai perinyah dari sisi Kami. Sungguh Kami mengutus (beberapa rasul), sebagai rahmat daripada Tuhanmu. Sungguh Dia Maha Mendengar lagi Maha Menegetahui.”
  ( Ad-Dukhan : 2-6)

  ” Kami anugerahkan kepadanya (Ibrahim) Ismail, dan Ya’qub. Keduanya Kami beri petunjuk, dan Kami telah menunjuki Nuh sebelum itu dan diantara keturunannya (Kami tunjuki) Daud, Sulaiman, Ayub, Musa dan Harun. Demikianlah kami balasi orang2 yang berbuat kebaikan.Dan (Kami tunjuki juga) Zakaria, Yahya, ‘Isa dan Ilyas. Semuanya itu orang2 yang salih. Dan (begitu juga) Ismail (anak Ibrahim),Ilyasa, Yunus dan Luth. Semuanya itu Kami lebihkan (derajatnya) atas orang2 dalam alam”
  ( Al-An’am : 84-86)

  Maka semua nabi yang kami imani itu telah dipelihara kesuciannya dan semuanya telah dinyatakan bahawa merekajuga hanya manusia.

  Allah telah mengutuskan al-Quran bukannya daripada al- kitab dan kami tetap mengimani kitab terdahulu dan bukannya yamg wujud sekarang ini dengan frimanNnya :

  ” Itulah kurnia Allah, diberkanNya kepada sesiapa yang dikehendakiNya. Allah mempunyai kurnia yang besar. Umapama orang2 yang dipikulkan Taurat kepadanya (diberati supaya diamalkan), kemudian mereka tiada memikulnya ( mematuhi perintahNya), adalah mereka seperti hemar yang memikul kitab. (Itulah) Sejahat-jahat contoh bagi kaum yang mendustakan ayat2 Allah. Allah tidak menunjuki kaum yang aniaya. ” (Al- Jumu’ah 4-5)

  Kitab2 yang da pada waktu sekarang sering menerima reformasi dan perubahan mengikut aliran semasa dan terdapat pelbagai versi kitab namu quran merupakan mukjizat Muhammad yang kekal dan tiada berubah kerana kebenarannya tetap dipelihara Allah yang Maha Berkuasa.

  Saya mengharapkan agar kalian tetap berfikir secara logik dan kritis.

  Semoga Allah membuka mata hati kalian.

 9. Hallo Neutrona, selamat datang kembali!
  Maafkan saya jika Anda tersinggung dengan bukti yang yang nampak di atas, memang terkadang kenyataan itu menyakitkan, tetapi itu adalah obat yang baik untuk hati yang jujur. Ini tambahan referensi bukti lainnya

  Anda telah tahu bahwa di Alkuran tertulis nama-nama nabi di Perjanjian Lama; kitab yang termuda di antaranya tertulis sekitar 200 BC. Dan jika Anda membaca kitab Mariam (Sura 19), isinya terambil dari Injil Gnostik yang tertulis setelah abad ke kedua SM.

  Setiap orang mengklaim sesuatu, itu suatu hal yang biasa, seperti mengklaim tanah Kanaan. Namun bukit-bukti catatan sejarah (keagamaan dan sekuler) serta arkiologi tidak bisa ditulis ulang.

  Ini sebuah analogi; Kita mengklaim bahwa orang Indonesia adalah “Jaya veva jaya mahe” (maaf jika salah tulis), faktanya ialah kita pernah dijajah oleh negara kecil Belanda yang datang melalui kapal-kapal layarnya, Dan nama Batavia adalah salah satu dari ratusan faktanya.

  Untuk mengerti isi Alkitab dan apa itu Injil Gnostik silahkan baca pada link yang bersangkutan. Baca juga “Seorang nabi seperti Musa” untuk mengetahui nubuatan Elohim pada nabi Musa.

  Ketertarikan dan kehausan Anda untuk mengetahui kebenaran yang sejati sungguh tidak sia-sia, suatu hari kelak Anda akan menemukannya dan mendapat upah yang besar, seperti janji-Nya: “Carilah maka kamu akan mendapat, mintalah maka kamu akan diberi!”
  Elohim yang hidup kiranya memberkati hidup Anda!

 10. Pada saya adalah dakwaan yang amat tersimpang apabila Muhammad S.A.W itu menyampaikan ajarannya melalui alkitab sedangkan baginda menyampaikan ajaran yang suci itu melalui wahyu dari Malaikat Jibri A.S.

  Dalam firmanNya:
  “Aku (Muhammad) tidak mengatakan khazanah itu berada disisiku dan Muhammad itu tidak akan bercakap melainkan apa yang telah diwahyukan kepadanya”

  Dalil ini cukup jelas bahawa ajaran Muhammad tidak pernah berdasarkan sumber al-kitab tetapi isinya adalah untuk memperbetulkan semula kandungan al-kitab. Adakah kalian mempunyai jaminan dan bukti yang jelas tentang pemeliharaan al-kitab kalian seperti al-quran yang jelas dalam firmannya :

  “Aku bersumpah dengan tempat terbenam bintang-bintang. Sungguh sumpah itu sumpah yang besar jika kamu tahu. DALAM KITAB YANG TERPELIHARA. Tiadalah yang menyentuhnya, melainkan mereka yang suci. Diturunkan daripada TUHAN SEMESTA ALAM. Adkah perkataan ini (Qur’an) kamu permudah-mudah (dustakan?)”
  (al-waqiah : 75-80)

  Mengapa al-Quran mengakui nabi2? kerana mhu memelihara kesuciannya daripada dakwaan palsu kaumnya yang terdahulu.

  Al-Quran jelas membuktikannya dalam surah Al-An’aam ayat 80- 93

 11. Selamat datang dan berdiskusi Neutrona,
  JIKA Anda membaca Alkitab dengan teliti dan dengan hati terbuka, maka Anda sendiri akan mendapatkan pembuktian bahwa Firman Elohim (the Word of God) adalah Yahshua Ha Mashiah, yang Muhammad panggil dengan nama Isa al Masih. Bacalah Injil Yohanes pasal 1 atau artikel di atas sekali lagi dengan Alkitab yang terbuka.
  Penyelidikan yang adil dan teliti tentang Yahshua Ha Mashiah haruslah dari sumber aslinya: murid-murid-Nya sendiri (Abad 1AD): Injil dan buku-buku di Alkitab Perjanjian Baru, BUKAN dari sumber Islam yang lahir 500 tahun kemudian.
  Muhammad di dalam kitab Mariam menulis bahwa Yahshua lahir dari Roh Kudus (Spirit of God) melalui perawan Maria.

  Menjawab pertanyaan Anda, bukti bahwa ajaran Muhammad banyak diambil dari Alkitab:
  Hampir semua tokoh dan nabi yang tertulis di Quran e.q.: Adam, Ayub, Abraham, Musa, Yahshua ada di Alkitab.
  Untuk mengerti sejarah Alkitab dan Quran bisa baca di sini:
  1. Sources of the Quran
  2. The Muslim’ Isa (Jesus)

  Old proverb says: “What you think what you will be”, dengan kata lain: jika apa yang Anda imani tidak berasal dari sumber yang benar, maka keimanan Anda adalah salah. JADI, jika Anda ingin tahu siapa Yahshua Ha Mashiah yang sesungguhnya BACALAH ALKITAB!

 12. Sepanjang pemabacaan saya terhadap penulisan ini, saya dapati pemikiran menjurus bahawa Friman tersubut menjadi Anak mahupun UtusanNya namun diselidiki semula secara adil dan teliti, kalian akan menemukan bahawa pemikiran kalian amatlah terbatas kerana mana mungkin firman itu bisa menjadi manusia

  Kalian boleh melihat link ini
  http://malay.bismikaallahuma.org/benarkah-kalimatullah-bermaksud-tuhan/

  Dan apakah bukti kalian bisa mengatakan bahwa ajaran Muhammad S.A.W. itu terbasarnya dari Alkitab?

Tulis komentar Anda di sini - dengan etika dan integrity. Thanks!

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: